Oscilloscope (DS-1100) – EZ Digital

با استفاده از  Oscilloscope  DS-1100  مي توان مشخصات شکل موج را مشاهد کرد. از مهمترين پارامتر هاي اندازه گيري، دامنه شکل موج يا بعبارتي ولتاژ پيک تو پيک ( Vpp)، ولتاژ موثر يا Vrms، پريود زماني و فرکانس است. همچنين از اين دستگاه جهت مقايسه دو شکل موج نيز استفاده مي شود. يکي از مهمترين شاخصه ها، اختلاف فاز دو سيگنال مي باشد، اختلاف فاز را از طريق اختلاف زماني و يا منحني ليساژور (X/Y)، مي توان بدست آورد.