تست

1-تست تعداد زنگهاي سيستم قبل از برداشتن گوشي: 0

2-تست شماره تلفن هاي برنامه ريزي شده (6 شماره)1, 2, 3, 4, 5, 6

3-تست تعداد دفعات تماس ها7

4-تست زمان تاخير عملکرد (با واحد 10 ثانيه): 8

5-تست زمان آژير (با واحد 2 دقيقه): 9

6-تست آخرين زون فعال شده: #

عدد 1 تا 6 نشانگر فعال شدن زون ها,عدد 7 نشانگر فعال شدن کليد panic ريموت يا باز شدن در يکي از سنسورها و عدد 8 نشانگر فعال شدن کليد panic دستگاه مرکزي مي باشد.

7-تست خالي شدن باطري: *

جهت تشخيص اينکه کدام زون باطري اش ضعيف شده کليد * را فشار دهيد تا شماره زون مربوطه نشان داده شود. اگر عدد صفر نمايش داده شد به معناي عدم باطري ضعيف در کليه زونها ميباشد.

8-تست پيام ضبط شده:

P/R + رمز عبور + *

9-تست عملکرد صحيح تلفن کننده:

L + رمز عبور+ *

10-تست صحت عملکرد کليه سنسورها: (مد دينگ دانگ)

S + رمز عبور + *

در اين حالت با فعال شدن هر سنسور دستگاه مرکزي بوق مي زند که اين نشانه سلامت آن سنسور است. پس از پايان اين مرحله  سيستم را به حالت غير فعال مي بريم:

S + رمز عبور+ 0