برنامه ريزي هاي اوليه

1-تنظيم رمز عبور:

P + (رمز عبور قبلي+ * +( رمز عبور جديد

رمز اوليه (1234) ميباشد، در صورت فراموشي، آداپتور دستگاه را قطع کنيد و در حاليکه به طور همزمان کليدهاي * و # را فشار داده ايد منبع AC را متصل کنيد تا مجددا همان رمز اوليه (1234) فعال شود.

2-شناساندن سايت کد به دستگاه مرکزي:

L + (رمز عبور+ # +( فشردن يک کليد از ريموت

3-تنظيم تعداد زنگ هاي قبل از پاسخگويي:

P + (رمز عبور+ 0 +(تعداد زنگ

شما ميتوانيد از 1 تا 9 يکي را وارد نماييد و چنانچه داراي تلفن (answering) هستيد بايد از تعداد زنگهاي آن کمتر باشد يا (answering) آن را خاموش کنيد. (پيشنهاد: عدد 5)

4-تنظيم شماره تلفنها جهت اعلام هشدار ( به ترتيب اولويت تماس) و يا تنظيمات تلفني:

P + (رمز عبور+ 2 +( شماره تلفن دوم

P + (رمز عبور+ 4 +( شماره تلفن چهارم

P + (رمز عبور+ 6 +( شماره تلفن ششم

P + (رمز عبور+ 1 +( شماره تلفن اول

P + (رمز عبور+ 3 +( شماره تلفن سوم

P + (رمز عبور+ 5 +( شماره تلفن پنجم

درحين شماره گيري کليد * به معناي مکث در شماره گيري ميباشد.

5-تنظيم تعداد اعلام هشدار تلفني:

P + (رمز عبور+ 7 +( تعداد اعلام هشدار تلفني

شما ميتوانيد از 0 تا 9 به دلخواه يک شماره را وارد کنيد. (پيشنهاد: عدد 2)

6-تنظيم تاخير عملکرد سيستم هنگام خروج شخص از محيط بعد از روشن کردن دزدگير:

P +((رمز عبور+ 8 +( زمان تاخير (با واحد 10 ثانيه

شما ميتوانيد از 0 تا 9 به دلخواه يک شماره را وارد نماييدکه اين عدد به طور اتوماتيک در عدد 10 ضرب مي شود و تعداد ثانيه هاي تاخير به دست مي آيد. (پيشنهاد: عدد 5، معادل 50 ثانيه)

7-تنظيم مدت زمان آژير:

P + (رمز عبور+ 9 +( (با واحد 2 دقيقه مدت آژير

شما ميتوانيد از 0 تا 9 يکي را وارد نماييد, که اين عدد به طور اتوماتيک در 2 ضرب ميشود و مقدار دقيقه آژير کشيدن به دست مي آيد (پيشنهاد: عدد 2 معادل 4 دقيقه آژير). ممکن است بسياري از استفاده کنندگان سيستم ترجيح دهند اعلام هشدار فقط توسط تلفن انجام شود و هيچ آژيري در محيط به صدا در نيايد که در اين صورت عدد صفر را وارد نماييد.

8-برنامه ريزي آژير داخلي:

2 يا 3 + ( رمز عبور) + S

اين برنامه ريزي به شما اجازه مي دهد آژير داخلي را فعال (3) ويا غير فعال (2) نماييد.

9-برنامه ريزي اعلام دينگ دانگ با باز و بسته شدن درب و پنجره هاي شامل سنسور زمان خاموشي دزدگير:

4(غيرفعال) يا 5(فعال) + ( رمز عبور) + S

10-ضبط پيغام هشدار دهنده:

P/R + (رمز عبور+ # +( ضبط 20 ثانيه پيغام

اين پيغام ضبط شده هنگام هشدار تلفني در تماس با شماره تلفن هاي برنامه ريزي شده پخش خواهد شد. جمله پيشنهادي: "جهت شنيدن صداي محيط عدد 4، صحبت کردن با محيط عدد 5، تماس با شماره بعدي عدد 6 و براي قطع کل شماره گيري عدد 8 را وارد کنيد".