رفع محدوديتهايRDPدر Win7-32 bit

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 UniversalTermsrvPatch-x86 exe 63.4 KB 1388/01/28 547 دریافت فایل
1
نام
UniversalTermsrvPatch-x86
نوع
exe
حجم
63.4 KB
تاریخ
1388/01/28
دانلود
547

رفع محدوديتهايRDPدر Win7-64 bit

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 UniversalTermsrvPatch-x64 exe 79.9 KB 1388/01/28 947 دریافت فایل
1
نام
UniversalTermsrvPatch-x64
نوع
exe
حجم
79.9 KB
تاریخ
1388/01/28
دانلود
947

دانلود فايل تين کلاينت NC 120

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 NetComputer1to30NC120 exe 7.4 MB 1395/09/24 1072 دریافت فایل
1
نام
NetComputer1to30NC120
نوع
exe
حجم
7.4 MB
تاریخ
1395/09/24
دانلود
1072

دانلود فايل هاي تين کلاينت NC 690

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 NC690 User Manual pdf 881.8 KB 1391/03/19 - دریافت فایل
2 NCserver1.0 exe 2.9 MB 1391/03/17 1094 دریافت فایل
1
نام
NC690 User Manual
نوع
pdf
حجم
881.8 KB
تاریخ
1391/03/19
دانلود
-
2
نام
NCserver1.0
نوع
exe
حجم
2.9 MB
تاریخ
1391/03/17
دانلود
1094

PDF

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 NC120-220 User'S Guide Fast pdf 5.7 MB 1389/08/25 - دریافت فایل
2 NC120-Farsi pdf 1.5 MB 1396/12/15 757 دریافت فایل
3 NC690 User Manual pdf 881.8 KB 1391/03/19 - دریافت فایل
4 NC760-Farsi pdf 1.2 MB 1396/12/13 548 دریافت فایل
1
نام
NC120-220 User'S Guide Fast
نوع
pdf
حجم
5.7 MB
تاریخ
1389/08/25
دانلود
-
2
نام
NC120-Farsi
نوع
pdf
حجم
1.5 MB
تاریخ
1396/12/15
دانلود
757
3
نام
NC690 User Manual
نوع
pdf
حجم
881.8 KB
تاریخ
1391/03/19
دانلود
-
4
نام
NC760-Farsi
نوع
pdf
حجم
1.2 MB
تاریخ
1396/12/13
دانلود
548