ليست قيمتLicence ماژول هاي نرم افزار ضبط مکالمات نسخه 7

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 Ver7 - Trial
نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا - 20 روزه رايگان تومان
2 Ver7 TelsaRecorder Software
نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا + اتوماسيون اداري تومان
3 Salary - CRM
اتوماسيون اداري - حقوق و دستمزد تومان
4 Accounting - CRM
اتوماسيون اداري - حسابداري، انبار، توليد تومان
5 Email Reporting
گزارش مکالمات - پست الکترونيک تومان
6 SMS Reporting
گزارش مکالمات - پيامک تومان
7 Telegram Reporting
گزارش مکالمات - تلگرام تومان
8 CallCenter_ByTCP
گزارش مرکز تلفن از طريق شبکه تومان
9 FaxDetection
نمايش تصوير فکس از صداي مکالمه تومان
10 Asterisk Recorder
ضبط مکالمات استريسک تومان
11 SIP Recorder
ضبط مکالمات سيپ تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا - 20 روزه رايگان
قیمت
تومان
2
تصویر
توضیحات
نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا + اتوماسيون اداري
قیمت
تومان
3
عنوان
تصویر
توضیحات
اتوماسيون اداري - حقوق و دستمزد
قیمت
تومان
4
عنوان
تصویر
توضیحات
اتوماسيون اداري - حسابداري، انبار، توليد
قیمت
تومان
5
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مکالمات - پست الکترونيک
قیمت
تومان
6
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مکالمات - پيامک
قیمت
تومان
7
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مکالمات - تلگرام
قیمت
تومان
8
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مرکز تلفن از طريق شبکه
قیمت
تومان
9
عنوان
تصویر
توضیحات
نمايش تصوير فکس از صداي مکالمه
قیمت
تومان
10
عنوان
تصویر
توضیحات
ضبط مکالمات استريسک
قیمت
تومان
11
عنوان
تصویر
توضیحات
ضبط مکالمات سيپ
قیمت
تومان