رفع محدوديتهايRDPدر Win7-32 bit

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 UniversalTermsrvPatch-x86 exe 63.4 KB 1399/07/30 30 دریافت فایل
1
نام
UniversalTermsrvPatch-x86
نوع
exe
حجم
63.4 KB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
30

رفع محدوديتهايRDPدر Win7-64 bit

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 UniversalTermsrvPatch-x64 exe 79.9 KB 1399/07/30 33 دریافت فایل
1
نام
UniversalTermsrvPatch-x64
نوع
exe
حجم
79.9 KB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
33

Drivers DH61agl

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 Audio_DH61agl 7z 62.5 MB 1399/07/30 19 دریافت فایل
2 Chipset_INF_DH61agl 7z 1.1 MB 1399/07/30 20 دریافت فایل
3 IMEI_DH61agl 7z 45.0 MB 1399/07/30 24 دریافت فایل
4 LAN_DH61agl 7z 165.0 MB 1399/07/30 23 دریافت فایل
5 Video_DH61agl 7z 230.0 MB 1399/07/30 20 دریافت فایل
1
نام
Audio_DH61agl
نوع
7z
حجم
62.5 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
19
2
نام
Chipset_INF_DH61agl
نوع
7z
حجم
1.1 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
20
3
نام
IMEI_DH61agl
نوع
7z
حجم
45.0 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
24
4
نام
LAN_DH61agl
نوع
7z
حجم
165.0 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
23
5
نام
Video_DH61agl
نوع
7z
حجم
230.0 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
20

Drivers DQ77KB

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 Audio_DQ77KB 7z 42.5 MB 1399/07/30 25 دریافت فایل
2 Chipset_INF_DQ77KB 7z 1.1 MB 1399/07/30 25 دریافت فایل
3 IMEI_DQ77KB 7z 49.9 MB 1399/07/30 20 دریافت فایل
4 Intel_USB3_DQ77KB 7z 4.3 MB 1399/07/30 26 دریافت فایل
5 IRST_DQ77KB 7z 5.9 MB 1399/07/30 25 دریافت فایل
6 LAN_DQ77KB 7z 60.7 MB 1399/07/30 27 دریافت فایل
7 TPM_ESC_DQ77KB 7z 165.2 MB 1399/07/30 26 دریافت فایل
8 Video_DQ77KB 7z 137.5 MB 1399/07/30 24 دریافت فایل
1
نام
Audio_DQ77KB
نوع
7z
حجم
42.5 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
25
2
نام
Chipset_INF_DQ77KB
نوع
7z
حجم
1.1 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
25
3
نام
IMEI_DQ77KB
نوع
7z
حجم
49.9 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
20
4
نام
Intel_USB3_DQ77KB
نوع
7z
حجم
4.3 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
26
5
نام
IRST_DQ77KB
نوع
7z
حجم
5.9 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
25
6
نام
LAN_DQ77KB
نوع
7z
حجم
60.7 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
27
7
نام
TPM_ESC_DQ77KB
نوع
7z
حجم
165.2 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
26
8
نام
Video_DQ77KB
نوع
7z
حجم
137.5 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
24