فايل هاي کمکي

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 WMPLAYER11 exe 23.2 MB 1392/09/05 696 دریافت فایل
2 GoldWave exe 1.8 MB 1392/09/05 1450 دریافت فایل
4 DirectX9 exe 31.6 MB 1392/09/05 720 دریافت فایل
5 SQLManager2008 exe 6.3 MB 1390/07/06 519 دریافت فایل
9 AccessDatabaseEngine exe 25.3 MB 1393/03/20 789 دریافت فایل
10 AccessDatabaseEngine_x64 exe 27.3 MB 1394/11/14 611 دریافت فایل
1
نام
WMPLAYER11
نوع
exe
حجم
23.2 MB
تاریخ
1392/09/05
دانلود
696
2
نام
GoldWave
نوع
exe
حجم
1.8 MB
تاریخ
1392/09/05
دانلود
1450
4
نام
DirectX9
نوع
exe
حجم
31.6 MB
تاریخ
1392/09/05
دانلود
720
5
نام
SQLManager2008
نوع
exe
حجم
6.3 MB
تاریخ
1390/07/06
دانلود
519
9
نام
AccessDatabaseEngine
نوع
exe
حجم
25.3 MB
تاریخ
1393/03/20
دانلود
789
10
نام
AccessDatabaseEngine_x64
نوع
exe
حجم
27.3 MB
تاریخ
1394/11/14
دانلود
611