عمليات تلفني سيستم

1-چنانچه سيستم براي هشدار با شما تماس گرفت بعد از 10 ثانيه کليدهاي مقابل مي توانند عمل کنند: 4: براي شنيدن صداي محيط, 5: براي صحبت کردن با محيط, 6:قطع ارتباط با شما و شماره گيري با نفر بعدي, 7: پخش مجدد پيام هشدار و 8: قطع ارتباط با شما و عدم شماره گيري هاي بعدي.

2-چنانچه شما به منظور کنترل سيستم از خارج محيط با سيستم تماس بگيريد، صبر کنيد تا سيستم پاسخ دهد بعد از شنيدن صداي بوق رمز را وارد کنيد بعد از 10 ثانيه مي توانيد کليدهاي مقابل را بزنيد: 0: سيستم را غير فعال, 1: سيستم را فعال, #: سيستم را نيمه فعال مي کند و کليد 4: براي شنيدن صداي محيط, 5: براي صحبت کردن با محيط و 8: براي قطع ارتباط با سيستم به کار مي رود. بنابراين براي روشن و خاموش کردن سيستم نياز حتمي به ريموت نمي باشد و مثلا از طريق موبايل خود مي توانيد هر زمان که بخواهيد سيستم را روشن يا خاموش نماييد.همچنين اگر بخواهيد فقط از طريق تلفن از هشدار سيستم مطلع شويد به دستگاه آژير بيرون نيز نياز نداريد.