نمايشگرهاي روي سيستم

نمايشگر نوري :ACبرق آداپتور، :TEL LINK تماس تلفني از سيستم يا به سيستم، :RING هنگام تماس از بيرون با سيستم، :LINE CUT قطع خط تلفن، :LOW BAT ضعيفي باطري را نمايش مي دهد. نمايشگر :MEMO / MODE درزمان فعاليت key pad دائم روشن, در زمان سيستم فعال هر ثانيه 2 بار روشن و خاموش, در زمان نيمه فعال هر ثانيه 1 بار روشن و خاموش, در زمان غير فعال خاموش, در زمان تست هر 2 ثانيه يکبار روشن و خاموش مي شود.