ضبط مکالمات تلفني

ضبط مکالمات تلفني

قابليت ها ، مشخصات ، کاربردها و نمونه هاي سيستم ضبط مکالمات تلفني

تين کلاينت

امکان استفاده از يک کامپيوتر توسط 30 نفر