ليست قيمت ضبط مکالمات

رديف نام محصول توضيحات قيمت (ريال)
1 Vasalg سيستم مانيتورينگ 4 کاناله 6,500,000
2 Vasdlg سيستم مانيتورينگ 8 کاناله 10,500,000
3 Vasblg سيستم مانيتورينگ 16 کاناله 18,500,000
4 2xVasblg سيستم مانيتورينگ 32 کاناله 37,000,000
5 3xVasblg سيستم مانيتورينگ 48 کاناله 55,500,000
6 ETUsbridge سيستم مانيتورينگ E1 - خطوط 4 يا 5 رقمي مخابراتي PRI 32,500,000
7 IsdnLogging16 سيستم مانيتورينگ 16 کاناله ISDN 55,000,000
8 Motorolla Logging Interface کابل رابط ضبط بيسيم موتورولا - ايزوله 2,500,000
9 PBX Smdr Interface کابل رابط پورت سريال مرکز تلفن قابل افزايش طول با کابل CAT5 + مبدل usb to serial 2,500,000

تعهدنامه خريد سيستم هاي ضبط مکالمات

از کليه خريداران اين سيستم تعهدنامه کاربري قانوني دريافت ميگردد؛(خريدار) تعهد مي نمايد کالاي خريداري شده را در محل شرکت ذکر شده به طور علني و به منظور مستندسازي اطلاعات بازرگاني و پشتيباني استفاده نمايد و به هيچ عنوان با موضوع شنود (استراق سمع) استفاده نکند. همچنين خريدار تعهد مي نمايد همواره کليه پرسنل فعلي و جديد که از خطوط تلفني استفاده مي کنند و کليه افراد طرف دوم مکالمه که از شرکت با ايشان تماس گرفته مي شود و يا ايشان با شرکت تماس مي گيرند، از وجود اين سيستم آگاه شوند. در غير اينصورت کليه شکايات قضائي بر عهده خريدار مي باشد.