رديف نام محصول توضيحات قيمت (ريال)
1  NC120 Without USB 2,100,000
2 NC690W USB - Wifi – win CE 2,300,000
3 TC760 USB - FW:Linux 2,500,000
رديف نوع خدمات قيمت (ريال)
1 پشتيباني نرم افزاري يک ساله سرور تين کلاينت 12,000,000