ضبط مکالمات تلفني

ضبط مکالمات تلفني

دانلود نرم افزارهاي پيش نياز کامپيوتر سرور ، نرم افزارهاي پيش نياز کامپيوتر کلاينت ، نرم افزار اصلي و نرم افزار اختياري تلسا 

موارد ديگر

موارد ديگر

تجهيزات کامپيوتري

تجهيزات کامپيوتري

دانلود فايل هاي تين کلاينت NC120 و NC690W