اطلاع رساني

نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا، آماده ي بهره برداري مي باشد، در صورت تمايل به دريافت اين نسخه ي نرم افزاري، با شرکت تلسا تماس حاصل فرماييد.

ليست قيمتLicence ماژول هاي نرم افزار ضبط مکالمات نسخه 7

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 Ver7 - Trial
نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا - 20 روزه رايگان تومان
2 Ver7 TelsaRecorder Software
نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا + اتوماسيون اداري تومان
3 Salary - CRM
اتوماسيون اداري - حقوق و دستمزد تومان
4 Accounting - CRM
اتوماسيون اداري - حسابداري، انبار، توليد تومان
5 Email Reporting
گزارش مکالمات - پست الکترونيک تومان
6 SMS Reporting
گزارش مکالمات - پيامک تومان
7 Telegram Reporting
گزارش مکالمات - تلگرام تومان
8 CallCenter_ByTCP
گزارش مرکز تلفن از طريق شبکه تومان
9 FaxDetection
نمايش تصوير فکس از صداي مکالمه تومان
10 Asterisk Recorder
ضبط مکالمات استريسک تومان
11 SIP Recorder
ضبط مکالمات سيپ تومان
1
عنوان
تصویر
توضیحات
نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا - 20 روزه رايگان
قیمت
تومان
2
تصویر
توضیحات
نسخه 7 نرم افزار ضبط مکالمات تلسا + اتوماسيون اداري
قیمت
تومان
3
عنوان
تصویر
توضیحات
اتوماسيون اداري - حقوق و دستمزد
قیمت
تومان
4
عنوان
تصویر
توضیحات
اتوماسيون اداري - حسابداري، انبار، توليد
قیمت
تومان
5
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مکالمات - پست الکترونيک
قیمت
تومان
6
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مکالمات - پيامک
قیمت
تومان
7
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مکالمات - تلگرام
قیمت
تومان
8
عنوان
تصویر
توضیحات
گزارش مرکز تلفن از طريق شبکه
قیمت
تومان
9
عنوان
تصویر
توضیحات
نمايش تصوير فکس از صداي مکالمه
قیمت
تومان
10
عنوان
تصویر
توضیحات
ضبط مکالمات استريسک
قیمت
تومان
11
عنوان
تصویر
توضیحات
ضبط مکالمات سيپ
قیمت
تومان

نرم افزار ضبط مکالمات نسخه7