برنامه ريزي روزانه

1-فعال کردن سيستم: براي فعال کردن سيستم بوسيله ريموت کليد MODE آن را فشار دهيد و براي فعال کردن سيستم توسط دستگاه مرکزي:

S + رمز عبور) + 1 )

بعد از زمان تاخير تنظيم شده کليه زونهاي سيستم فعال و عمليات هشدار (آژير يا تلفن با هر بار فعال شدن هر سنسور) آغاز ميگردد. اين عمل توسط تلفن نيز قابل انجام است.

2-نيمه فعال کردن توسط دستگاه مرکزي:

S + (رمز عبور) + #

در اينصورت زون 2 و 3 سنسورهاي حرکتي اطاقهاي اصلي غير فعال مي شود. اين عمل توسط تلفن نيز قابل انجام است.

3-غير فعال کردن سيستم: براي غير فعال کردن سيستم بوسيله ريموت کليد MODE آن را فشار دهيد و براي غير فعالکردن سيستم بوسيله دستگاه مرکزي:

S + رمز عبور) + 0 )

در حالت غير فعال سنسور تشخيص دود، باز شدن در يکي از سنسورها ويا فشردن کليد panic ريموت يا دستگاه مرکزي همچنان فعال مي باشد. درصورتيکه سيستم در حال آژير کشيدن باشد ميتوانيد در همان حال سيستم را غير فعال کنيد. همچنين اگر برنامه ريزي اعلام دينگ دانگ با هر بار باز و بسته شدن درب و پنجره هاي شامل سنسور در حالت فعال برنامه ريزي شده باشد با هر بار باز و بسته شدن به آرامي صداي دينگ دانگ شنيده ميشود. . اين عمل توسط تلفن نيز قابل انجام است. 

4-جهت کنترل آخرين زون فعال شده، کليد # رافشار دهيد, و جهت پاک کردن حافظه موجود در سيستم ناشي از اطلاع آخرين فعاليت، عمليات زير را انجام دهيد:

P + (رمز عبور) + #