دستگاههاي اندازه گيري الکترونيکي

لیست قیمت

ردیف عنوان تصویر توضیحات قیمت
1 Radio Tester (3920) - Aeroflex Radio Tester 3920 يک تستر راديويي قوي با بيش از 200 امکان مختلف براي ان...
تومان
2 High Performance Scope CAL (9500B/1100) – Fluke کاليبراسيون اسيلوسکوپ خودکار، يکي از بزرگترين دستاوردهايي است که مي توا...
تومان
3 Calibration Resistor (1240) – Burster مقاومت کاليبراسيون کلاس 0.02 در طراحي مدرن و ابعاد مکانيکي کوچک، طراحي ...
تومان
4 Mechanical Calibration Kit (85058E) – Agilent کيت کاليبراسيون مکانيکي 85058E، شامل دستگاه هاي استاندارد&nbs...
تومان
5 Oscilloscope (DS-1100) – EZ Digital با استفاده از   Oscilloscope  DS-1100  م...
تومان
6 LCR Meter (E4980A) – Agilent دستگاه LCR Meter مدل E4980A, بهترين ترکيبي از دقت, سرعت و تطبيق پذيري ب...
تومان
7 Logic Analyzer (16823A) - Agilent جهت تست مداراي لاجيک(منطقي) يا ديجيتال مورد استفاده قرار مي گيرد. جهت ع...
تومان
1
تصویر
توضیحات
Radio Tester 3920 يک تستر راديويي قوي با بيش از 200 امکان مختلف براي ان...
جزئيات بيشتر PDF
قیمت
تومان
2
تصویر
توضیحات
کاليبراسيون اسيلوسکوپ خودکار، يکي از بزرگترين دستاوردهايي است که مي توا...
جزئيات بيشتر PDF
قیمت
تومان
3
تصویر
توضیحات
مقاومت کاليبراسيون کلاس 0.02 در طراحي مدرن و ابعاد مکانيکي کوچک، طراحي ...
جزئيات بيشتر PDF
قیمت
تومان
4
تصویر
توضیحات
کيت کاليبراسيون مکانيکي 85058E، شامل دستگاه هاي استاندارد&nbs...
جزئيات بيشتر PDF
قیمت
تومان
5
تصویر
توضیحات
با استفاده از   Oscilloscope  DS-1100  م...
جزئيات بيشتر PDF
قیمت
تومان
6
تصویر
توضیحات
دستگاه LCR Meter مدل E4980A, بهترين ترکيبي از دقت, سرعت و تطبيق پذيري ب...
جزئيات بيشتر PDF
قیمت
تومان
7
تصویر
توضیحات
جهت تست مداراي لاجيک(منطقي) يا ديجيتال مورد استفاده قرار مي گيرد. جهت ع...
جزئيات بيشتر PDF
قیمت
تومان