تنظيمات اوليه

1-تنظيم سايت کدها: ريموت، سنسورهاي درب و پنجره، دود و حرکتي داراي 9 کليد کوچک (1 تا 9) به نام سايت کد هستند که براي تعريف يک مجموعه يک پارچه بايد همه انها روي يک آرايش خاص (مورد دلخواه استفاده کننده) قرار داده شوند. اين کار با تغيير کليدهاي 1 تا 9 به سمت بالا يا پايين انجام ميگيرد. براي اين کار ابتدا در پوش محل قرار گيري  باطري در هر يک از اجزا را باز نموده و باطري را خارج کنيد و پس از تنظيم کد آنرا در جاي خود قرار داده و درپوشها را بگذاريد.

توجه داشته باشيد: عدد سايت کد رمز اصلي سيستم دزدگير شما مي باشد. با توجه به اينکه به غير از ريموت کنترل، تمامي اجزا در هر3 حالت فعال، نيمه فعال و غير فعال در صورت بازشدن بدنه اعلام خطر مي کنند، تنها راه دسترسي افراد غير مجاز به عدد سايت کد باز کردن درب ريموت کنترل مي باشد. لذا توصيه مي شود جهت حفظ امنيت کامل، پس از هر بار تعويض باتري، با استفاده از برچسب هايي که در اختيارتان قرار مي گيرد، درپوش ريموت کنترل را پلمپ کنيد تا از دسترسي افراد غير مجاز به عدد سايت کد مطلع شويد. نکته ويژه امنيتي: از هر دستگاه دزدگيري که استفاده مي کنيد از بازگو کردن مارک آن نزد ديگران جدا خودداري فرماييد.

2-تنظيم زونها: سنسورهاي درب و پنجره، دود و حرکتي داراي 3 کليد کوچک (10 تا 12) به نام زون هستند که براي تعريف زون هر سنسور بايد مطابق اعداد زير قرار داده شوند (اين سيستم داراي 6 زون مي باشد):

زون 1: سنسورهاي درب و پنجره. (کليدهاي 10 ON، 11 OFF، 12 OFF)

زون 2: سنسورهاي حرکتي اطاقهاي اصلي 1 (منظور اطاقهايي هستند که ديرتر آنجا را ترک مي کنيم). (کليدهاي 10 OFF، 11 ON، 12 OFF)

زون 3: سنسورهاي حرکتي اطاق هاي اصلي 2. (کليدهاي 10 ON، 11 ON، 12 OFF)

زون 4: سنسورهاي حرکتي اطاق هاي فرعي 1. (کليدهاي 10 OFF، 11 OFF، 12 ON)

زون 5: سنسورهاي حرکتي اطاق هاي فرعي 2. (کليدهاي 10 ON، 11 OFF، 12 ON)

زون 6: سنسورهاي دود. (کليدهاي 10 OFF، 11 ON،12 ON)

3-همچنين دستگاه مرکزي شامل 2 کليد مي باشد که براي عملکرد عادي دستگاه بايد در وضعيت ONباشند.